Szklany klosz의 형식과 판 [WorldCat.org]
컨텐츠로 이동
'Szklany klosz'에 대한 모든 판 보기 제한 기준: 전세계 도서관
형식
검색 수정
연도
언어
판 표시 5991 - 10
첫 페이지의 결과 보기첫번째  이전 페이지의 결과 보기이전  1  2  3  다음다음 페이지의 결과 보기   마지막마지막 페이지의 결과 보기
모두 선택 모두 지우기
      제목 / 작성자 형식 언어 날짜 / 판 출판 도서관
1. The bell jar : a novel 저자: Sylvia Plath
저자: Sylvia Plath; Fran McCullough; Lois Ames
  인쇄본 : 소설
영어
2013
50th anniversary ed
 
New York : HarperPerennial
 
Macalester College
2. Glaskupan. 저자: Sylvia Plath
저자: Sylvia Plath; Christina Liljencrantz
  인쇄본 : 소설
Swedish
2022
 
Albert Bonniers Förlag
 
WorldCat도서관
3. Szklany klosz 저자: Sylvia Plath
저자: Sylvia Plath; Mira Michałowska; Wydawnictwo Marginesy.
  인쇄본 : 전기 : 소설
Polish
2022
Wydanie drugie
 
Warszawa : Marginesy
 
WorldCat도서관
4. al-Jaras al-zujājī 저자: Sylvia Plath
저자: بلاث, سیلفیا Sylvia Plath
  인쇄본 : 소설
Arabic
2020
 
Beirut : Dār al-Rāfidayn
 
WorldCat도서관
5. De glazen stolp 저자: Sylvia Plath
저자: Sylvia Plath; René Kurpershoek
  인쇄본
Dutch
2019
 
Amsterdam De Bezige Bij
 
WorldCat도서관
6. Quả chuông ác mộng : tiểu thuyết 저자: Sylvia Plath
저자: Sylvia Plath; Quế Chi Trần
  인쇄본 : 소설
Vietnamese
2019
 
Hà Nội : Nhà xuá̂t bản Hội Nhà Văn
 
WorldCat도서관
7. La campana de cristal 저자: Sylvia Plath
저자: Sylvia Plath
  전자도서 : 문서 : 소설
Spanish
2019
 
 
WorldCat도서관
8. La campana de cristal 저자: Sylvia Plath
저자: Sylvia Plath; Eugenia Vázquez Nacarino; Aixa de la Cruz
  인쇄본 : 소설
Spanish
2019
Primera edición: octubre de 2019
 
Barcelona Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U.
 
WorldCat도서관
9. Zhong xing zhao 저자: Sylvia Plath.
저자: 普拉斯 (Plath, Sylvia) Sylvia Plath.; Xiang Tang
  인쇄본
중국어
2019
Di 1 ban
 
译林出版社, Nanjing : Yi lin chu ban she
 
WorldCat도서관
10. La campana de cristal 저자: Sylvia Plath
저자: Sylvia Plath; Eugenia Vázquez Nacarino
  인쇄본 : 소설
Spanish
2019
Primera edición: octubre de 2019
 
Barcelona : Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U.
 
WorldCat도서관
윈도우 닫기

WorldCat에 로그인 하십시오 

계정이 없으세요? 아주 간단한 절차를 통하여 무료 계정을 만드실 수 있습니다.